Svenska resebyråföreningen (SRF)

SRF
Svenska Resebyråföreningen (SRF) är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder runt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter drygt 4 000 personer och har en affärsvolym på drygt 33,5 mdr kr (år 2011).

Medlemskap i SRF är en kvalitetsstämpel. Det innebär att medlemsföretagen bland annat förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag kan därmed vara säker på att företaget är seriöst och följer de etiska värderingar som föreningen anser att branschen ska ha.

Vad kännetecknar ett SRF företag?
Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler.

Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat

Verksamheten bedrivs från fast försäljningsställe i representativa lokaler. Företaget har tillgång till avancerade bokningssystem och erbjuder därför det för resenären bästa alternativet från kostnads- och effektivitetssynpunkt.

Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer.